Terms and Conditions of The Barn

Terms and Conditions of The Barn

Last changes: November 2019

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: The Barn) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en The Barn.

1.2 Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door The Barn worden gewijzigd. Wijzigingen van de voorwaarden worden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.

1.3 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts ten behoeve van The Barn, maar ook ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering door The Barn van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wie The Barn aansprakelijk zou kunnen zijn.

1.4 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan The Barn verstrekte gegevens waarop The Barn de offerte baseert.

1.5 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat The Barn begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden The Barn pas nadat deze schriftelijk door The Barn zijn bevestigd.

1.6 Bij de overeenkomst of de offerte wordt zoveel mogelijk een omschrijving van de opdracht gevoegd, voorzien van (functionele, niet-functionele en technische) specificaties (de Specificaties), welke bijlage onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst (of offerte) uitmaakt. Om misverstanden te voorkomen staat het The Barn vrij om een nadere uitwerking te maken of te verlangen van de opdrachtomschrijving c.q. de Specificaties.

1.7 Het staat The Barn vrij om voor de uitvoering van verleende opdrachten derden in te schakelen.

1.8 De opdrachtgever en The Barn wijzen beiden een contactpersoon aan die bevoegd is beslissingen in het kader van de opdracht te nemen. Wanneer de aangewezen persoon van een partij langer dan vier weken om welke reden dan ook niet beschikbaar is, dan zal die partij een andere (tijdelijke) contactpersoon aanwijzen.

1.9 The Barn verzorgt alleen andere diensten, zoals het aanvragen van domeinnaamregistraties, en het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer, als dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 The Barn spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat van de opdracht (Resultaat), zoals van een redelijk en professioneel handelend bedrijf kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal The Barn de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door The Barn mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan The Barn aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Een door The Barn opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van The Barn:

a. Het uitvoeren van tests (met uitzondering van Bug tests ten behoeven van het ontwikkelproces), het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen. Hier wordt een Bug gedefinieerd als een fout, gebrek, storing of faal in het Resultaat dat een of meer van de Specificaties van de opdracht schendt zoals schriftelijk overeengekomen, bijvoorbeeld in de offerte;
b. Het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. Het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.5 Afwijkingen in het (eind)Resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat programmatuur, materialen, gegevens en/of andere informatie, die noodzakelijk of wenselijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig, juist en volledig aan The Barn ter beschikking worden gesteld en geschikt zijn om door The Barn in het kader van de opdracht te gebruiken.

3.2 De opdrachtgever zal ervoor zal zorgen dat (Bug) tests (van bijvoorbeeld tussentijdse resultaten), die noodzakelijk of wenselijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht die niet door The Barn zelf uitgevoerd (kunnen) worden, tijdig, juist en volledig uitgevoerd worden waarna de resultaten tijdig, juist en volledig aan The Barn ter beschikking worden gesteld en geschikt zijn om door The Barn in het kader van de opdracht te gebruiken.

3.3 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming tot gebruik van materiaal van derden, dat is beschermd door auteursrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten en dat in het Resultaat zal worden gebruikt, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat deze verantwoordelijkheid bij The Barn zal rusten.

3.4 The Barn meldt zoveel mogelijk vooraf voor welk materiaal toestemming tot gebruik verkregen moet worden. Voor het materiaal dat The Barn voorstelt in het Resultaat toe te passen, kan The Barn op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.

3.5 Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden wordt in dit verband onder meer verstaan: software, huisstijlelementen, fonts, foto’s, (muziek)composities en (audio)visuele werken.

3.6 Zo nodig kan The Barn bewijs verlangen dat de toestemming uit de voorgaande leden goed en volledig is geregeld. The Barn is in geen geval aansprakelijk wanneer de hier bedoelde licenties ontbreken, niet correct of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart The Barn tegen mogelijke aanspraken van derden wat dit betreft.

3.7 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door The Barn ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, octrooirecht, domeinnaamrechten, knowhow, handelskennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan The Barn. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend The Barn daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door The Barn tot stand gebrachte (originelen van de) Resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van The Barn, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch The Barn jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Gebruik van het Resultaat

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met The Barn, verkrijgt hij het recht (eeuwigdurende licentie) tot gebruik van het Resultaat overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt binnen het land waarin de opdrachtgever is gevestigd. Het recht op gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar tenzij anders overeengekomen.

5.2 De eeuwigdurende licentie geldt niet voor resultaten die voortkomen uit de doorontwikkeling van het Resultaat wanneer deze doorontwikkeling buiten het kader van de opdracht valt.

5.3 Wanneer het Resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.4 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het Resultaat aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. The Barn kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.5 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve Resultaat, verliest de opdrachtgever haar gebruiksrecht, wordt de eeuwigdurende licentie zoals omschreven in lid 5.1 beëindigd en heeft The Barn recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.6 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

a. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (waaronder begrepen deze algemene voorwaarden) niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden;
c. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

5.7 The Barn heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de Resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke Resultaten gaat.

Artikel 6 Honorarium en kosten

6.1 The Barn heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit bestaat uit een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding, tenzij anders overeengekomen. In geval dat de opdrachtgever een deadline specificeert, kan, indien deze deadline binnen de spoed regeling in lid 5 valt, het spoedhonorariumtarief gehanteerd worden. Dit honorarium wordt in de offerte of hoofdovereenkomst opgenomen.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die The Barn voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd of in de vorm van een opslagpercentage opgenomen in de offerte of hoofdovereenkomst.

6.3 Wanneer The Barn door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door The Barn gehanteerde honorariumtarieven en/of spoedhonorariumtarieven. The Barn zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan The Barn kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. The Barn zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

6.5 Wanneer de opdrachtgever een deadline stelt voor een project zodat het binnen de gehanteerde spoed-termijn valt, mag The barn het spoedhonorariumtarief hanteren voor dat project. The Barn zal de opdrachtgever hierover waar redelijkerwijs mogelijk vooraf informeren. De spoedtermijn en de spoedhonorariumtarieven mogen door The Barn vrij veranderd worden maar nooit met terugwerkende kracht of voor projecten waarvan de offertes al geaccepteerd zijn.

Artikel 7 Betaling en opschorting

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van The Barn totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan The Barn op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan The Barn zijn voldaan.

7.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. The Barn sluit zich hierbij aan bij de Wet Incassokosten (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).

7.4 The Barn draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag The Barn overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5 The Barn mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken, dan wel wanneer The Barn door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt of ontbindt zonder dat sprake is van verzuim aan de zijde van The Barn, of wanneer The Barn de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium van The Barn en de door The Barn gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van The Barn redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door The Barn op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.3 The Barn heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de opdrachtgever een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

8.4 Wanneer de werkzaamheden van The Barn bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van The Barn blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen

9.1 The Barn zal zich inspannen ervoor te zorgen dat de op het moment van oplevering bekende Bugs zijn gerepareerd tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

9.2 The Barn zal zich inspannen ervoor te zorgen dat Bugs, die binnen een maand na oplevering van het Resultaat door de opdrachtgever met The Barn worden gecommuniceerd, kosteloos gerepareerd worden tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, mits deze Bugs toegerekend kunnen worden aan fouten van The Barn. Indien de opdrachtgever gedurende een langere tijd Bugs wilt laten repareren, zal hier een nieuwe overeenkomst voor opgesteld worden.

9.3 Wanneer de opdrachtgever de Resultaten gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever The Barn of door The Barn bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het Resultaat. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van The Barn jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.4 De opdrachtgever vrijwaart The Barn voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Klachten over verrichte werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan The Barn meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het Resultaat volledig te hebben aanvaard.

10.2 The Barn zal in redelijkheid beoordelen of de klacht gegrond is en naar haar oordeel zo nodig de beweerde fout herstellen of de opdracht opnieuw uitvoeren.

10.3 Wanneer The Barn adviseert om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals bepaalde providers, ten behoeve van het functioneren of tot stand brengen van het Resultaat in te schakelen, is The Barn niet aansprakelijk wanneer deze dienstverleners of toeleveranciers tekortschieten in hun verplichtingen.

10.4 The Barn is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan The Barn toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van The Barn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.5 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van The Barn, is de aansprakelijkheid van The Barn beperkt tot het honorarium van The Barn voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan The Barn uitkeert. Het bedrag waarvoor The Barn in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.6 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 11 Broncode en bescherming programmatuur

11.1 De Broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van het Resultaat tot stand gekomen technische documentatie worden door The Barn niet overgedragen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Als de opdrachtgever dit verlangt of als de aard van de opdracht daartoe aanleiding geeft, kan The Barn worden verzocht om de broncode in bewaring te geven bij een derde (“escrow”). The Barn zal dit verzoek beoordelen en de opdrachtgever binnen redelijke termijn informeren of aan het verzoek wel of geen verhoor wordt gegeven. De escrow-kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of de escrowregeling al bestond.

11.2 Voor zover de opdrachtgever zich inzage kan verschaffen in de broncode, heeft hij niet het recht daarvan op enige wijze gebruik te maken (anders dan waarvoor deze eventueel in escrow is gegeven), dan wel deze te disassembleren, decoderen, decompileren, reverse engineering toe te passen, te wijzigen en/of daarover aan anderen inlichtingen te verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de broncode.

11.3 The Barn heeft het recht door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 12 Handhaving rechten

12.1 The Barn machtigt de opdrachtgever bij deze om, in geval van inbreuk op de aan hem toekomende rechten op het Resultaat, op eigen kosten namens The Barn en namens zichzelf, zowel in als buiten rechte, de rechten te handhaven en schadevergoeding en winstafdracht te vorderen. Bij alle maatregelen tot dit doel zullen partijen elkaar alle benodigde gegevens verstrekken.

12.2 In geval van rechtsmaatregelen als bedoeld in het vorige lid, heeft de opdrachtgever recht op 60% en The Barn op 40% van de opbrengsten uit iedere aan de opdrachtgever toegekende of gehonoreerde schadeclaim na aftrek van de eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten en kosten voor juridische bijstand, voor zover de inbreukmaker niet in die kosten is veroordeeld. Zulke vorderingsvoorstellen en schikkingsvoorstellen zullen vooraf aan The Barn ter goedkeuring worden voorgelegd waarna The Barn binnen tien werkdagen deze voorstellen mag accepteren of weigeren. Indien geweigerd zal de opdrachtgever een nieuw voorstel opzetten, eventueel in overleg met The Barn.

12.3 Wanneer de opdrachtgever afziet van het nemen van zulke rechtsmaatregelen, dan staat het The Barn vrij zelf rechtsmaatregelen te nemen tegen de inbreuk makende partij(en). De op grond van die rechtsmaatregelen door een derde te betalen (schade)vergoeding komt volledig ten goede aan The Barn, met vergoeding aan de opdrachtgever van de door hem gemaakte redelijke kosten van bijstand aan The Barn.

Artikel 13 Creditvermelding

13.1 Bij publiciteit rondom het Resultaat zal de opdrachtgever ervoor zorgen dat de bijdrage van The Barn duidelijk naar voren komt. Als overeengekomen is dat derden betrokken zullen zijn bij wijziging, uitwerking of exploitatie van het Resultaat, dan zal de opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het Resultaat de bijdrage van The Barn duidelijk te vermelden.

13.2 The Barn heeft ten alle tijden het recht om zijn naam op, bij of in publiciteit rondom het Resultaat – op de voor dat Resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van The Barn het Resultaat zonder vermelding van de naam van The Barn openbaar te maken of te verveelvoudigen. Indien de opdrachtgever een naamsvermelding dient te doen, wordt de wijze waarop in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 14 Overige Bepalingen

14.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan The Barn wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij The Barn, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

14.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met The Barn gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van The Barn.

14.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden The Barn of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Indien de informatie op een andere rechtmatige wijze bij een partij terecht komt vanaf een bron die niet gebonden is aan geheimhouding van deze informatie, geld de geheimhouding niet. De geheimhouding blijft tot twee (2) jaar in stand nadat de overeenkomst eindigt. Indien gewenst door de andere partij dient de geheime informatie vernietigd te worden. De andere partij mag een verzoek indienen voor het leveren van bewijs van verwijdering. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.4 Indien een partij zich niet aan de geheimhouding zoals bedoelt in het vorige lid houdt, wordt een boete van €10000,- opeisbaar, zonder daarbij enige andere rechten te verliezen. Ook blijft de werkelijk geleden schade vorderbaar tot maximaal het honorarium van de opdracht.

14.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

14.6 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

14.7 Op de overeenkomst tussen The Barn en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar The Barn is gevestigd, dit ter keuze van The Barn, kennis van geschillen tussen The Barn en opdrachtgever.

14.8 Wanneer The Barn in het kader van de te verrichten diensten persoonsgegevens van (klanten van) de opdrachtgever moeten verwerken, dan wordt The Barn als “verwerker” en de opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt en wordt desgewenst aanvullend een verwerkersovereenkomst gesloten. Bij de vastlegging van de technische specificaties als bedoeld in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden, wordt in dat geval specifiek vermeld welke passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De bepalingen in dit lid zijn opgesteld onder voorbehoud. Indien de feitelijke situatie afwijkt van de bepalingen in dit lid zullen de partijen in overleg treden over het voldoen aan de AVG.