Privacy

Privacyverklaring van The Barn

Juli 2021 – Versie 1.2

The Barn, gevestigd aan de Frederik Matthesstraat 45 2613 ZX in Delft, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor het uitvoeren van een overeenkomst, moeten wij jouw betaling afhandelen. Voor het afhandelen van jouw betaling verwerken wij de hieronder omschreven gegevens. We bewaren deze gegevens in het kader van onze administratieplicht gedurende 10 jaar nadat de betaling is afgehandeld.

 • Bedrijfsnaam
 • a.v. gegevens
 • Klantadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Klantnummer
 • Bankrekeningnummer

Wij houden onze klanten graag op de hoogte van onze producten en dienstverlening. Daarom nemen wij persoonlijk contact op met onze klanten op grond van ons gerechtvaardigd (commercieel) belang. Om dit te kunnen doen, verwerken wij de gegevens die hieronder zijn omschreven. Wij bewaren deze gegevens totdat u aangeeft deze updates niet meer te willen ontvangen.

 • Bedrijfsnaam
 • a.v. gegevens
 • Klantadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer

Voor het uitvoeren van de overeenkomst, moeten wij onze diensten en producten kunnen leveren. Om dit te kunnen doen verwerken wij de hieronder omschreven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens gedurende 5 jaar nadat je voor het laatste gebruik gemaakt hebt van onze diensten of producten.

 • Bedrijfsnaam
 • a.v. gegevens
 • Klantadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Voorkeursinstellingen betreffende de goederen en diensten
 • Vorig contact

Graag houden we onze klanten op de hoogte van wijzigingen in onze diensten, producten of voorwaarden zodat zij weten waar ze aan toe zijn en kunnen reageren op deze wijzigingen. Om dit te kunnen doen, verwerken wij de hieronder omschreven gegevens. Deze gegevens bewaren we gegevens gedurende 5 jaar nadat je voor het laatste gebruik gemaakt hebt van onze diensten of producten.

 • Bedrijfsnaam
 • a.v. gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer

Voor het uitvoeren van een overeenkomst, bieden wij bij bepaalde producten de mogelijkheid om een account aan te maken op ons platform. Hiervoor verwerken we de hieronder omschreven persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we gedurende 5 jaar nadat je voor het laatste gebruik gemaakt hebt van onze diensten of producten.

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • a.v. gegevens
 • Klantadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer
 • Klantnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Wij vinden het belangrijk dat onze diensten en producten zo goed mogelijk aansluiten bij jouw wensen. Daarom vragen wij periodiek om jouw feedback op grond van ons gerechtvaardigd (commercieel) belang. Het versturen van deze feedback is voor u niet verplicht, maar wordt wel erg gewaardeerd. Indien u ervoor kiest om ons feedback te geven, zullen wij de hieronder omschreven gegevens verwerken. Deze bewaren we gedurende 5 jaar nadat je voor het laatste gebruik gemaakt hebt van onze diensten of producten.

 • De feedback die je bij ons indient
 • Internetbrowser en apparaat-type

In hetzelfde kader als de feedback, maken wij ook gebruik van cookies. De hieronder omschreven gegevens verwerken wij om de ervaring van het gebruik van onze website voor jou te verbeteren. Deze cookies worden lokaal bij jou op de computer opgeslagen en kunnen dus door jou worden verwijderd. Analytische cookies kunnen geweigerd worden.

 • Gebruiksvoorkeuren (noodzakelijke cookies)
 • Of je al ingelogd bent op onze website (noodzakelijke cookies)
 • Klikgedrag op onze website (analytische cookies)

Indien je via onze website bij ons solliciteert voor een baan of opdracht, zullen wij deze met belangstelling lezen. Om dat te kunnen doen, moeten we de hieronder omschreven persoonsgegevens verwerken. Deze zullen we 4 weken bewaren, tenzij we van jou uitdrukkelijk toestemming krijgen jouw gegevens voor 1 jaar op te slaan.

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Portfolio
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het versturen van een sollicitatie

Geautomatiseerde besluitvorming

The Barn maakt alleen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij de boekhouding van gebruikte licenties bij ons product TeamUp. De software hiervoor is ontwikkeld met partners waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Barn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, indien we daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, of als we jouw uitdrukkelijke toestemming hebben. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Barn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Derden waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben zijn:

 • Moneybird: om facturen, offertes en boekhouding bij te houden,
 • Coro-Advies: om onze boekhouding te verwerken,
 • Google: om statistieken van onze website te verwerken.

The Barn heeft op haar website links staan naar websites van derden, zoals social media (Facebook, Twitter en LinkedIn). Wij hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Als jij je persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan zijn wij hierbij niet betrokken. In dat geval is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden je aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat je persoonsgegevens aan ze verstrekt.

Jouw rechten

Privacywetgeving geeft jou bepaalde rechten met betrekking tot je eigen persoonsgegevens. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan je verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij je verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

Recht op rectificatie

Indien de door ons over jou verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.

Indien wij jouw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Recht op het wissen van gegevens

Wil je niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van je verwerken? Dan kan je ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens over jou te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij gegevens alleen indien jouw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien jij je toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij jouw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Beperking van de verwerking

Als je de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als je meent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, kan je ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om jouw betwisting of bezwaar te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar je er toch belang bij hebt dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van jouw persoonsgegevens op jouw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Recht op overdraagbaarheid

Op jouw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van uw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan jou of een andere door jou aan te wijzen partij. Een dergelijk verzoek kan je met redelijke tussenpozen doen.

Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag je bezwaar maken tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van jouw toestemming, dan mag je die toestemming intrekken.

Het uitoefenen van uw rechten

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@thebarngames.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering, je adequaat te identificeren. Dit kan je doen door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie je pasfoto én BSN af te schermen (ook in de strook met nummers onderaan het legitimatiebewijs of op de achterkant van het legitimatiebewijs).

We streven ernaar om je verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we je op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je natuurlijk graag verder. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Barn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien er ondanks onze voorzorgmaatregelen toch een datalek voorkomt, zullen we zo snel mogelijk een melding hiervan maken bij jou en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze klantenservice of via privacy@thebarngames.nl